Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Üretimde kalite odaklı olma hedefini ön planda tutarak,
Ürün kalitesini arttırmayı,
Üretimde oluşabilecek kayıpları önlemeyi,
AR-GE çalışmalarına katkı sağlamayı,
Doğru ve kesin teşhis ile firmaların zaman kayıplarını azaltmayı,
Üretim kalitesini arttırarak kalibrasyon maliyetlerini düşürmeyi,
Kalibrasyon hizmetlerimizi tüm sektörlerde özellikle sanayi ve sağlık sektörümüzün en küçük işletmelerine kadar ulaşmasını sağlamayı,
Teknik servis bakım, onarım ve servis desteği ile hizmetlerimizin güvenilirliğini sağlamayı,
TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Sisteminin tüm taleplerini karşılayarak disiplinli ve saygın kalibrasyon ve eğitim hizmeti vermeyi,
Ülkemiz ekonomisine ve Kalibrasyon sistemine katkı sağlamayı,
Kendine temel ilke ve görev olarak kabul etmiştir.

Misyonumuz

1-           BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

2-           Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.

3-           Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yasalarla tanınmış haklara saygı gösterir, uygularız.

4-           Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmaz, yönetici ve çalışanlarımızın da aynı doğrultuda çalışmalarını bekleriz.

5-           İşe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetiriz.

6-           Tüm çalışanlarımızın -yasal düzenlemeler çerçevesinde- dernek kurma, toplantı düzenleme, örgütlenme, toplu pazarlık hakkını destekler ve ifade özgürlüğüne saygı duyarız. Bu haklarını kullanan çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmaz ve üzerlerinde baskı kurmayız.

7-           İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımımızın temelini “sıfır kaza” hedefimiz oluşturur. İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya ve çalışanlarımızın gerekli bilgi donanımına sahip olmalarına özen gösteririz.

8-           Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt ederiz. Bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda ise çalışanlarımızı, ifade özgürlüğü hakkını kullanarak durumu bildirmeleri için teşvik ederiz.

9-           Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde geçerli olan yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyarız.

10-       Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yerel halkların haklarına saygı gösteririz.

11-       Faaliyette bulunduğumuz yerlerde insan haklarının risk altında olması durumunda yetkililerle iletişime geçeriz.

12-       Uluslararası insan hakları politikalarıyla belirlenmiş tüm çalışma alanlarını kapsayan kuralları çalışanlarımıza yıllık eğitimlerde aktarırız.

13-       Satın alma süreçlerimizi, tedarikçilerimizi ANKA Kalibrasyon Tedarik Zinciri Politikası ile Politika’ya uygun olarak seçmek üzere geliştiririz.

14-       Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan hakları risklerini tanımlar ve azaltılması yönünde çalışmalar gerçekleştiririz.

15-       Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlarız.

16-       İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etkimiz oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışırız.

17-       Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştiririz.

Temel Referanslar

Kalibrasyon işleminde, kalibre edilen ölçü aletinin hata miktarı, kendisinden daha yüksek doğruluk u (en az 10 kat), bir ölçü aleti referans alınarak belirlenir.

İzlenebilirlik

Kalibrasyonda referans alınan ölçü alet(ler)inin kalibrasyon sertifikası üzerinden ulusal veya uluslararası temel referanslara izlenebilir olması gerekir.

Kalibrasyon

Böylelikle kalibre edilen ölçü aletinin de temel referanslara izlenebilirliği sağlanmış olur.

Akreditasyon

TS EN ISO 17025 Kapsamında akreditasyon AB-0119-K TÜRKAK numarası ile resmi olarak yayınlanmıştır.

Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Online Randevu Alabilirsiniz!